Adatkezelési tájékoztató

A WWW.ALOMTARS.HU ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?

A WWW.ALOMTARS.HU több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni. A WWW.ALOMTARS.HU fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőit.

Milyen alapon kezeljük az érintettek adatait?

A személyes adatokat csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kezeljük. Ezeket a célokat és jogalapokat a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában mutatjuk be.

Ki kezeli személyes adatait?

A személyes adatait a WWW.ALOMTARS.HU üzemeltetője a Web Sales Services sro Magyarországi Kereskedelmi Képviselete kezeli. A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címünk: 1084 Budapest, Mátyás tér 4. 4. em. 1.
E-mail címünk: support@websalesservices.com
Webcímünk: -
Telefonszámunk: +36 70 618 9713

Milyen külső segítséget veszünk igénybe adatai kezelésénél?

A személyes adatokat kezeléséhez bizonyos esetekben külső segítséget, adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó személye az egyes adatkezelések jellemzőinek megfelelően változhat. Amennyiben szeretné megismerni, hogy a konkrét adatkezelésben, milyen adatfeldolgozó vesz részt, akkor az egyedi adatkezelési tájékoztató „Adatfeldolgozó” kategóriájában találja ezt meg.

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük. A WWW.ALOMTARS.HU csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel. A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi. A WWW.ALOMTARS.HU különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a WWW.ALOMTARS.HU felel. Azokat a kifejezéseket, amiket ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak a WWW.ALOMTARS.HU által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti az adatainak módosítását:

A megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti Tőlünk adatainak módosítását, a személyes adatok kezelésének ideje alatt.

Kérheti adatainak törlését, illetve zárolását:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait töröljük. A kérésére - a kérelmének kézhezvételét követő 25 napon belül - írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) válaszolunk. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem tudjuk teljesíteni a kérését, akkor elutasítjuk azt és természetesen annak ténybeli és jogi indokait is közöljük. A személyes adatait abban az esetben is töröljük, ha a kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Zároljuk a személyes adatait, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit.

Tájékoztatást kérhet:

Az adatkezelés teljes tartama alatt jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a WWW.ALOMTARS.HU által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről,
  • az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 nap alatt teljesítjük. Folyó évben ingyenesen egyszer kérhető ugyanarra az adatra tájékoztatást. Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a WWW.ALOMTARS.HU-t az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a jogalapot és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésükre bocsátjuk.

Tiltakozhat a személyes adatainak a kezelése ellen

Kifejezheti a tiltakozását, ha adatainak kezelését hozzájárulásának visszavonása után a WWW.ALOMTARS.HU a jogi kötelezettségének teljesítése miatt, illetve WWW.ALOMTARS.HU, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése miatt tovább kezeli. A tiltakozását a megadott elérhetőségen keresztül közölheti. A tiltakozásának a WWW.ALOMTARS.HU-hoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül döntünk és válaszolunk a kérésére. Ha ez nem történik meg, akkor Bírósághoz fordulhat az érdekei védelmében.

Jogorvoslati lehetőségei

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Tel./fax: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://naih.hu

A WWW.ALOMTARS.HU-N REGISZTRÁLT SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-122095

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a WWW.ALOMTARS.HU regisztrált felhasználóinak (50 év feletti személyek) adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A WWW.ALOMTARS.HU a regisztrál tagjainak alábbi adatait kezeli:

név, email, jelszó, nem, születési idő, lakcím, családi állapot, iskolai végzettség, gyermekek száma.

Ezenkívül megadhatja adatokat a: vallásra, etnikai hovatartozásra, testalkatra, testmagasságra, hajszínre, szemszínre, egészségi állapotra, dohányzásra, alkoholfogyasztási szokásra, személyiségi jegyekre, párkapcsolati elvárásokra, karrierre, szabadidőre vonatkozóan.

Miért kezeljük a személyes adatait?

Az adatok kezelésének célja, hogy a regisztrált érintett igénybe vegye a honlap szolgáltatásait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a WWW.ALOMTARS.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk másnak. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.
A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: Liquid Web, LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA
Email: privacy@liquidweb.com
Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/wp-content/uploads/2017/08/Liquid-Web-Privacy-Policy-08.07.17-final.pdf

A WWW.ALOMTARS.HU SZÁMVITELI ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Kinek az adatait kezeljük?

Az adatkezelés során a WWW.ALOMTARS.HU üzemeltetőjével számviteli jogviszonyban álló természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

A WWW.ALOMTARS.HU ügyfeleinek, regisztrált tagjainak, adatait (név, számlázási cím).

Miért kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számviteli jogszabályokban meghatározott bizonylatok készítése érdekében tarjuk nyilván.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelést a számviteli törvény alapján kezeljük.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a számla kiállítását követő 8 évig tároljuk.

Ki kezelheti az adatait?

Az adatait csak a WWW.ALOMTARS.HU kijelölt munkatársai kezelhetik.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

Az ügyfeleink adatait külső könyvelő igénybevételével oldjuk meg. Ennek során a személyes adatait a könyvelő székhelyén is kezeli.

Könyvelő adatai:

Kmetty Monika
Sztakme Kft
2600 Vác, Kosdi út 12.
Adószám: 23476376-2-13

A WWW.ALOMTARS.HU HÍRLEVÉL KÜLDÉS ADATKEZELÉSÉNEK EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatkezelés NAIH száma: NAIH-128479

Kinek az adatait kezeljük?

A WWW.ALOMTARS.HU hírlevelére regisztrált természetes személyek adatait kezeljük.

Milyen adatait kezeljük?

Az Ön marketing célú eléréshez név, email cím, jelszó adatait használjuk.

Miért kezeljük a személyes adatait?

A WWW.ALOMTARS.HU eseményeinek, szolgáltatásainak megismertetése céljából kezeljük adatait.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

A WWW.ALOMTARS.HU adatait a hozzájárulása alapján tartja nyilván.

Meddig kezeljük a személyes adatait?

A WWW.ALOMTARS.HU az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás bármikor visszavonható a megadott elérhetőségeinken.

Kinek továbbítjuk az adatait?

A személyes adatait nem továbbítjuk harmadik félnek, természetes személynek. Csak törvényi kötelezettségeink, illetve a hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére adjuk ki.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A regisztrált személyek adatait a Liquid Web szerverein tároljuk.
A Liquid Web csatlakozott a Privacy Shield-hez és megfelelő garanciákat nyújt az EU adatvédelmi követelményinek betartására.

Elérhetőségük: Liquid Web, LLC 2703 Ena Drive, Lansing, MI 48917, USA
Email: privacy@liquidweb.com
Adatkezelési tájékoztató: https://www.liquidweb.com/wp-content/uploads/2017/08/Liquid-Web-Privacy-Policy-08.07.17-final.pdf

Az emailek küldését a Getresponse Sp. zoo szoftverével végezzük, melynek során az adatok szoftvert üzemeltető szervereire kerülnek. A Getresponse adatfeldolgozóként az emailküldő szoftverben csak tárolja az adatokat.

A Getresponse a következő címeken elérhető:

Postai címük: Arkońska 6, A3, 80-387 Gdańsk, Lengyelország
webcímük: www.getresponse.hu
Telefonszámuk: +44 203 823 6625
Adatkezelési tájékoztatójuk: https://www.getresponse.hu/email-marketing/jogi/adatvedelem.html